Mitigatie vleermuizen

Vliegroutes, verblijfplaatsen en jachtgebieden van vleermuizen dienen zoveel mogelijk te worden behouden. Als dit niet mogelijk is, is men vaak verplicht mitigerende of compenserende maatregelen te treffen. Deze maatregelen dienen vaak plaats te vinden wanneer bomenkap of renovatie- sloopwerkzaamheden zich aandienen.

De term mitigatie heeft betrekking op verzachtende maatregelen die binnen (of in de nabije omgeving van) het plangebied getroffen worden t.b.v. exemplaren of populaties die door de ingreep benadeeld worden. Van belang is dat de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats niet worden aangetast.

Om vleermuiskasten effectief op te hangen moet op een groot aantal zaken worden gelet. In de eerste plaats moet duidelijk zijn voor welke vleermuissoort(en) de mitigatie is bedoeld en of de kast aan een boom of aan een muur moet worden opgehangen. Iedere vleermuissoort stelt min of meer zijn eigen eisen aan mitigatie.

Foto3